• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Oświadczenia i wystąpienia

 

 

Dyrektor Departamentu  Rynku Pracy w Ministerstwie  Pracy i Polityki  Społecznej

ul. Nowogrodzka i/3/5 00-513 Warszawa

 

Zwracam  się  z uprzejmą   prośbą, w  imieniu  przedsiębiorców  działających  na  Sądecczyźnie, w  sprawie  dokonania   interpretac ji   zapisów   Rozporządzenia   Ministra  Pracy  i  Polityki Społecznej z dnia  l  kwietnia  2015  roku,  w  sprawie  wydawania  zezwolenia  na  pracę cudzoziemca ( Dz. U.  z  2015r.,  poz.  i49  i  357),  w  zakresie  §5  ust.  i pkt  5,  dotyczącym wykonywa nej  przez  Starostę  (Urząd  Pracy): „analizy  wysokości  pro ponowanego  wynag rod zenia w od niesieniu do wysokości  wynagrod zenia  w  takim samym  lub porówn ywaln ym  zawod zie  lub rod zaju pracy".  Zapis ten interpretowany jest przez w/w urząd w ten sposób, że określa  on powyższe   wynagrodzenie,  jakie  powinien  otrzymać   cudzoziemiec, wyciągając  średnią z  wynagrodzeń, które  proponu ją  pracodawcy  w  ramach  zgłoszonych  ofert  pracy.

Cała treść pisma w załączonym pliku .

Załączniki
Galeria