• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Statements and speeches

News

Szanowny Panie Ministrze,

Zwracam się do Pana z prośbą o informację, w jaki sposób zamierza Pan zmodyfikować funkcjonowanie tzw. CEPIK-u, by uniknąć nieprawidłowości.

Dochodzą do mnie informacje, iż pewna firma, zarządzająca parkingami w miastach koło centrów handlowych ustala takie regulaminy tych parkingów, pozostających oczywiście poza siecią dróg publicznych, iż klienci bezwiednie, nie postrzegając umieszczonych na tych parkingach informacji narażają się na znaczne regulaminowe (umowne) kary.

Read more

Dyrektor Departamentu  Rynku Pracy w Ministerstwie  Pracy iPolityki  Społecznej

ul. Nowogrodzka i/3/5 00-513 Warszawa

 

Zwracam  się z uprzejmą  prośbą, w imieniu przedsiębiorców działających na Sądecczyźnie, w sprawie dokonania interpretacji zapisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

z dnia  l  kwietnia  2015  roku,  w  sprawie  wydawania  zezwolenia  na  pracę cudzoziemca ( Dz. U.  z  2015r.,  poz.  i49  i  357),  w  zakresie  §5  ust.  i pkt  5,  dotyczącym wykonywa nej  przez  Starostę  (Urząd  Pracy): „analizy  wysokości  proponowanego  wynagrodzenia w od niesieniu do wysokości  wynagrodzenia  w  takim samym  lub porównywalnym  zawodzie  lub rodzaju pracy".  Zapis ten interpretowany jest przez w/w urząd w ten sposób, że określa  on powyższe   wynagrodzenie,  jakie  powinien  otrzymać  cudzoziemiec,  wyciągając średnią z wynagrodzeń, które  proponują  pracodawcy w ramach  zgłoszonych  ofert  pracy.

Cała treść pisma w załączonym pliku .

Read more

W środę senatorowie rozpatrzyli ustawę o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzeczpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Panowie Ministrowie! Panie Generale!Podobnie jak wszyscy, ja też złożę później podziękowania.

Read more

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Drodzy Goście!

Tak się przysłuchuję, jaki bezpardonowy atak idzie na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Państwo Drodzy, nie miejcie krótkiej pamięci, ino też pamiętajcie, jak było.

Read more

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!

Ja chciałbym pana przeprosić za zachowanie niektórych senatorów. Mam na myśli także panie senatorki…

Przepraszam, ale mówię ogólnie, mówię ogólnie. Panie Ministrze, dokładnie przeglądałem wszystkie te wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy wyrok był z roku 2012. Pani Senator, była pani 3 kadencje posłem PO. Ja przeczytałem, prześledziłem te kłótnie z panem Jankowskim…

Read more
«12»