• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Oświadczenia i wystąpienia

Aktualności

 

 

Dyrektor Departamentu  Rynku Pracy w Ministerstwie  Pracy i Polityki  Społecznej

ul. Nowogrodzka i/3/5 00-513 Warszawa

 

Zwracam  się  z uprzejmą   prośbą, w  imieniu  przedsiębiorców  działających  na  Sądecczyźnie, w  sprawie  dokonania   interpretac ji   zapisów   Rozporządzenia   Ministra  Pracy  i  Polityki Społecznej z dnia  l  kwietnia  2015  roku,  w  sprawie  wydawania  zezwolenia  na  pracę cudzoziemca ( Dz. U.  z  2015r.,  poz.  i49  i  357),  w  zakresie  §5  ust.  i pkt  5,  dotyczącym wykonywa nej  przez  Starostę  (Urząd  Pracy): „analizy  wysokości  pro ponowanego  wynag rod zenia w od niesieniu do wysokości  wynagrod zenia  w  takim samym  lub porówn ywaln ym  zawod zie  lub rod zaju pracy".  Zapis ten interpretowany jest przez w/w urząd w ten sposób, że określa  on powyższe   wynagrodzenie,  jakie  powinien  otrzymać   cudzoziemiec, wyciągając  średnią z  wynagrodzeń, które  proponu ją  pracodawcy  w  ramach  zgłoszonych  ofert  pracy.

Cała treść pisma w załączonym pliku .

Dowiedz się więcej

W środę senatorowie rozpatrzyli ustawę o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzeczpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Panowie Ministrowie! Panie Generale!Podobnie jak wszyscy, ja też złożę później podziękowania.

Dowiedz się więcej

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! Drodzy Goście!

Tak się przysłuchuję, jaki bezpardonowy atak idzie na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Państwo Drodzy, nie miejcie krótkiej pamięci, ino też pamiętajcie, jak było.

Dowiedz się więcej

 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!

Ja chciałbym pana przeprosić za zachowanie niektórych senatorów. Mam na myśli także panie senatorki…

Przepraszam, ale mówię ogólnie, mówię ogólnie. Panie Ministrze, dokładnie przeglądałem wszystkie te wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszy wyrok był z roku 2012. Pani Senator, była pani 3 kadencje posłem PO. Ja przeczytałem, prześledziłem te kłótnie z panem Jankowskim…

Dowiedz się więcej
«1»