• stroze@stanislawkogut.pl
  • 33-331 Stróże 413

Aktualności

Szanowny Panie Senatorze,

w odpowiedzi na Pańskie pismo z 29 marca 20 17 r. i załączoną do niego Petycję a w nawiązaniu do ubiegłorocznej korespondencji, pragnę powtórnie zadeklarować, że popieram ideę utworzenia Narodowego Muzeum Kolejnictwa o zasięgu ogólnopolskim.

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego gotowe jest  wesprzeć tę inicjatywę przede wszystkim w zakresie prac nad statutem przyszłego  Muzeum.  Po jego  utworzeniu  może ono liczyć na merytoryczne wsparcie Narodowego Instytutu  Muzealnictwa  i  Ochrony  Zbiorów, a także muzeów  państwowych , których  MKiDN jest  organizatorem .
Pragnę jednocześnie wskazać, że Ministerstwo jest obecnie zaangażowane w  proces tworzenia w oparciu o zbiory Muzeum Techniki i Przemysłu NOT - likwidowanego obecnie przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT , Narodowego Muzeum Technik i w Warszawie, które z  pewnością  uwzględniać  będzie  aspekt  dziedzictwa  kolejowego  w Pol sce.
Co do organizacji   Narodowego  Muzeum  Kolejnictwa,  mogę  wyrazić przekonanie, że ze względu na profil przyszłego Muzeum , charakter gromadzonych zbiorów i oczekiwane zaangażowanie  PKP  S.A., jego   najwłaściwszym  organizatorem  byłby  Mini ster  Infrastruktury i   Budownictwa.
Niewątpliwie    powołanie   Narodowego    Muzeum    Kolejnictwa    byłoby    cennym uzupełnieniem oferty polskich muzeów . Podzielam przy tym pogląd , iż powołanie międzyresortowego zespołu , działającego we  współpracy  ze  środowiskiem  entuzjastów historii kolejnictwa, stworzyłoby możliwość wypracowania spójnego programu ochrony i opieki polskiego dziedzictwa w jego aspekcie technicznym.
Konkludując ,  chciałbym  serdecznie   podziękować   uczestnikom   Konferencji   za sformułowane  wnioski  i  jeszcze  raz  zadeklarować  moje  poparcie   dla   idei   powołania Narodowego    Muzeum   Kolejnictwa.

Całość dokumentu w załączonych plikach.

 

   

Załączniki